на главную

 

Страны участники ЕКМТ

 

 

 

Таможенное свидетельство

Реклама - ПОЛИГРАФИЯ


01.01.2014      Отчеты по бортовым журналам ЕКМТ на 2014 подаются перевозчиками (отрывные желтые страницы, должны быть заверены подписью и печатью предприятия, по каждой книжке подается отдельно) до 15 числа месяца следующего за отчетным в УДП "Укринтеравтосервис" по адресу: 03083, город Киев, проспект Науки 57. Телефон для справок 044 5249532, 044 5249529.


Инструкция по отчетности и использованию книжек ЕКМТ
       

ПОРЯДОК
проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
№ 867 від 12.12.2005
Наказами Міністерства інфраструктури
№ 155 від 15.06.2011
№ 520 від 17.08.2012
№ 239 від 19.04.2013}

{У тексті Порядку абревіатуру "СМАП" замінено абревіатурою "ДП "СМАП" згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 867 від 12.12.2005}

{У тексті Порядку та додатках до нього слова "ДП "СМАП" замінено словами "Укртрансінспекція України" у відповідних відмінках; слова "Державний департамент автомобільного транспорту", "Державний департамент автомобільного транспорту Міністерства транспорту України", "Державний департамент автомобільного транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України", "Міністерство транспорту України", "Міністерство транспорту та зв'язку України" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство інфраструктури України" у відповідних відмінках; слова "Секретаріат ЄКМТ" в усіх відмінках замінено словами "Секретаріат МТФ" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 520 від 17.08.2012}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та резолюцій Європейської Конференції Міністрів Транспорту (далі - ЄКМТ) (з 2008 року - Міжнародний транспортний форум (далі - МТФ)), що регламентують здійснення перевезень вантажів на підставі дозвільних документів ЄКМТ (далі - дозволи ЄКМТ).

1.2. Цей Порядок встановлює процедуру розподілу на конкурсних засадах дозволів ЄКМТ та видачі їх автомобільним перевізникам.

1.3. Дозволи ЄКМТ використовуються при перевезенні вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав - членів ЄКМТ.

1.4. Міністерство інфраструктури України отримує від Секретаріату МТФ квоту бланків дозволів ЄКМТ та передає бланки дозволів ЄКМТ Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті для подальшого їх оформлення та видачі автомобільним перевізникам відповідно до затвердженого згідно з цим Порядком розподілу дозволів ЄКМТ.

1.5. Підготовку пропозицій щодо розподілу дозволів ЄКМТ здійснює Комісія з розподілу дозволів ЄКМТ, що утворюється при Міністерстві інфраструктури України (далі - Комісія з розподілу).

Рішення Комісії з розподілу приймається у присутності не менше 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів та оформлюється протоколом.

Комісія з розподілу готує проект розподілу дозволів ЄКМТ, що затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

1.6. До складу Комісії з розподілу входять представники відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, а також можуть входити представники підприємств, установ, організацій, їх об’єднань, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України та/або здійснюють міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом (за погодженням з їх керівниками). Для методичного забезпечення роботи Комісії з розподілу та з метою належної організації забезпечення вимог відповідних резолюцій МТФ при здійсненні міжнародних перевезень вантажів за рішенням цієї комісії можуть залучатись підприємства, установи, організації, їх об’єднання, представники яких входять до складу Комісії з розподілу.

1.7. Міністерство інфраструктури України для забезпечення виконання перевезень вантажів, важливих для економіки України, може встановлювати резерв до 2 % загальної квоти дозволів ЄКМТ.

1.8. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

бортовий журнал - документ, форма якого встановлена відповідною резолюцією МТФ та який є невід’ємною частиною виданого автомобільному перевізнику дозволу ЄКМТ, що містить інформацію про виконані міжнародні перевезення вантажів за таким дозволом у хронологічному порядку, в тому числі поїздки з вантажем і без вантажу, та використовується для аналізу ефективності використання такого дозволу;

дозвіл ЄКМТ - документ, який надає право на використання автомобільного транспортного засобу автомобільного перевізника - резидента для міжнародного автомобільного перевезення вантажу або проїзду без вантажу територією іноземних держав - членів ЄКМТ;

інформаційний листок - документ, форма якого встановлена відповідною резолюцією МТФ та який є невід’ємною частиною виданого автомобільному перевізнику дозволу ЄКМТ, що містить інформацію про загальні правила використання дозволу ЄКМТ на території іноземних держав - членів ЄКМТ.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про автомобільний транспорт».

II. Умови проведення конкурсу

2.1. Для забезпечення прозорого розподілу та ефективнішого використання дозволів ЄКМТ їх розподіл здійснюється на конкурсних засадах.

2.2. Комісія з розподілу визначає механізм розподілу дозволів ЄКМТ та доводить його до відома автомобільних перевізників не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку прийому документів на участь у розподілі.

2.3. До 20-го жовтня поточного року Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті узагальнює інформацію про ефективність використання автомобільними перевізниками дозволів ЄКМТ за перші три квартали поточного року (в тому числі про кількість виконаних автомобільними транспортними засобами автомобільного перевізника рейсів до країн, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію), а також про допущені автомобільними перевізниками порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень при виконанні ними міжнародних перевезень вантажів, у тому числі з використанням дозволів ЄКМТ, та цього Порядку (за наявності).

2.4. У розподілі дозволів ЄКМТ на конкурсних засадах можуть брати участь автомобільні перевізники, які:

є власниками автомобільних транспортних засобів або особами, що експлуатують такі засоби на законних підставах;

на кожен автомобільний транспортний засіб мають повний комплект сертифікатів відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення («ЄВРО-4 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки), у кількості, зазначеній у відповідних резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ.

2.5. Прийом документів для участі в конкурсі для отримання дозволів ЄКМТ здійснює Комісія з прийому документів, що утворюється при Міністерстві інфраструктури України у складі представників відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, державних підприємств, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України (за погодженням з їх керівниками) (далі - Комісія з прийому документів).

Комісія з прийому документів здійснює прийом документів від автомобільних перевізників з 01 листопада поточного року протягом двадцяти робочих днів.

2.6. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник або уповноважена ним особа подає на розгляд Комісії з прийому документів такий пакет документів:

заяву про участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ (окремо для автомобільного транспортного засобу «ЄВРО-4 безпечний» та автомобільного транспортного засобу вищої категорії екологічної безпеки);

анкету для отримання дозволу(ів) (окремо для автомобільного транспортного засобу «ЄВРО-4 безпечний» та автомобільного транспортного засобу вищої категорії екологічної безпеки), у якій зазначаються: марка, модель, рік виготовлення, реєстраційний номер, ідентифікаційний номер виробника - VIN автомобільного транспортного засобу, наявність сертифікатів відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, із зазначенням їх номера, дати видачі, строку дії та найменування установи, що їх видала;

копії свідоцтв про реєстрацію автомобільного транспортного засобу та причепа (напівпричепа);

копії сертифікатів відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, в кількості, зазначеній у резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ.

2.7. Усі копії документів, що подаються претендентами, мають бути підписані керівником і засвідчені печаткою автомобільного перевізника.

2.8. При прийомі документів автомобільному перевізнику або уповноваженій ним особі надається копія листка реєстрації, у якому зазначаються:

перелік поданих документів;

дата подання документів;

кількість автомобільних транспортних засобів категорії «ЄВРО-4 безпечний» або вищих екологічних категорій;

інформація про допущені претендентом порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень при виконанні ними міжнародних перевезень вантажів, у тому числі з використанням дозволів ЄКМТ, та розділу IV, пункту 5.4 розділу V цього Порядку (за наявності);

інформація про кількість виконаних автомобільними транспортними засобами автомобільного перевізника рейсів до країн, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами на міжнародні перевезення вантажів та дозволами ЄКМТ, за три квартали поточного року (за наявності);

посада, прізвище та ініціали відповідальної особи, яка прийняла документи, її підпис.

Правильність інформації, зазначеної у листку реєстрації, автомобільний перевізник або уповноважена ним особа засвідчує особистим підписом.

2.9. Якщо автомобільний перевізник подав документи з порушенням пункту 2.6 цього розділу, члени Комісії з прийому документів зазначають про це в листку реєстрації. Заявник може усунути такі порушення протягом 3-х робочих днів з дати подання документів, про що члени Комісії з прийому документів роблять відповідний запис у листку реєстрації.

2.10. Якщо автомобільний перевізник подав для участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, члени Комісії з прийому документів зазначають про це в листку реєстрації, що є підставою для недопущення такого автомобільного перевізника до участі в конкурсі для отримання дозволів ЄКМТ.

2.11. Якщо автомобільний перевізник не погоджується з інформацією, зазначеною у листку реєстрації, він може протягом 3-х робочих днів з дати подання документів надати Комісії з прийому документів підтвердні документи, необхідні для вирішення спірних питань, про що члени Комісії з прийому документів роблять відповідний запис у листку реєстрації.

2.12. Після завершення прийому документів Комісія з прийому документів готує та подає на розгляд Комісії з розподілу зведену інформацію стосовно:

кількості прийнятих документів від автомобільних перевізників;

автомобільних перевізників, які надали документи, що містять недостовірну інформацію;

автомобільних перевізників, які допустили порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень при виконанні ними міжнародних перевезень вантажів, у тому числі з використанням дозволів ЄКМТ, а також розділу IV, пункту 5.4 розділу V цього Порядку.

2.13. Комісією з розподілу при проведенні розподілу враховуються:

кількість виконаних автомобільними транспортними засобами автомобільного перевізника рейсів до країн, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію, за дозволами на міжнародні перевезення вантажів та дозволами ЄКМТ за три квартали поточного року;

порушення автомобільними перевізниками вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень при виконанні ними міжнародних перевезень вантажів, у тому числі з використанням дозволів ЄКМТ, та розділу IV, пункту 5.4 розділу V цього Порядку.

2.14. Після затвердження розподілу дозволів ЄКМТ інформація щодо виділених автомобільним перевізникам дозволів ЄКМТ розміщується на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

2.15. У разі неотримання автомобільним перевізником дозволу(ів) ЄКМТ у 10-денний строк з дня затвердження розподілу дозволів ЄКМТ Комісія з розподілу готує проект перерозподілу залишку дозволів ЄКМТ (за наявності поданих заяв автомобільних перевізників щодо участі у перерозподілі дозволів ЄКМТ), який затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

2.16. Розподіл дозволів ЄКМТ з резерву Міністерства інфраструктури України проводиться Комісією з розподілу серед автомобільних перевізників, які виконують міжнародні перевезення вантажів, важливих для економіки України, та у випадках виявлення технічної помилки при проведенні розподілу дозволів ЄКМТ.

III. Оформлення та видача дозволів ЄКМТ

3.1. Оформлення та видача дозволів ЄКМТ проводяться Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті.

3.2. Підставами для заміни виданого дозволу ЄКМТ є реорганізація та/або зміна найменування та/або місцезнаходження автомобільного перевізника - юридичної особи чи зміна прізвища, імені, по батькові та/або місця проживання автомобільного перевізника - фізичної особи - підприємця.

Новий дозвіл ЄКМТ видається з використанням резервних бланків дозволів ЄКМТ на строк, що залишився до закінчення чинності дозволу, що замінюється, на підставі заяви автомобільного перевізника або його правонаступника (у разі реорганізації), до якої додається оригінал виданого дозволу ЄКМТ.

Комісія з розподілу готує проект переоформлення дозволів ЄКМТ (за наявності поданих заяв автомобільних перевізників щодо переоформлення дозволів ЄКМТ), який затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

3.3. Дозволи ЄКМТ оформлюються автомобільним перевізникам, які на кожен автомобільний транспортний засіб мають повний комплект сертифікатів відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення («ЄВРО-4 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки), у кількості, зазначеній у відповідних резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ.

IV. Використання дозволів ЄКМТ

4.1. Дозволи ЄКМТ надають право на здійснення перевезень вантажів автомобільними транспортними засобами між пунктами завантаження і розвантаження, що розташовані в двох різних державах - членах ЄКМТ, та на здійснення перевезень вантажів в/з третіх країн, якщо всі три країни є членами ЄКМТ, а також на проїзд порожніх автомобільних транспортних засобів через територію держав - членів ЄКМТ.

4.2. Дозволи ЄКМТ не дають права на виконання перевезень вантажів, завантажених на території однієї держави - члена ЄКМТ, для розвантаження в іншому місці цієї самої країни (каботажні перевезення), на перевезення вантажів між країною - членом ЄКМТ і країною, що не є членом ЄКМТ.

4.3. Дозвіл ЄКМТ використовується разом з:

інформаційним листом;

комплектом сертифікатів відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення («ЄВРО-4 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки), у кількості, що вказана у відповідних резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ;

бортовим журналом, у якому на титульному аркуші зазначаються повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) автомобільного перевізника, дата початку ведення бортового журналу, на внутрішніх сторінках журналу - номер дозволу ЄКМТ (внутрішні сторінки заповнюються автомобільним перевізником при здійсненні перевезень).

4.4. Дозвіл ЄКМТ оформлюється конкретному автомобільному перевізнику і не може бути переданий іншим автомобільним перевізникам.

4.5. Дозвіл ЄКМТ і бортовий журнал, у якому зазначається інформація про виконані міжнародні вантажні перевезення, що виконуються згідно з дозволом, повинні бути у водія автомобільного транспортного засобу протягом усього періоду перевезення, включаючи подачу порожнього автомобільного транспортного засобу на завантаження.

4.6. Згідно з резолюціями МТФ дозволи ЄКМТ чинні протягом календарного року (річний дозвіл зеленого кольору) або протягом 30 днів (короткостроковий дозвіл жовтого кольору з навскісним написом «короткостроковий дозвіл»).

Короткострокові дозволи ЄКМТ не мають чинності на території Австрії, якщо інше не передбачено резолюціями МТФ.

4.7. Згідно з резолюціями МТФ у дозволі ЄКМТ зазначаються:

повне найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) автомобільного перевізника;

місце, дата видачі та строк дії дозволу ЄКМТ;

можлива наявність печаток червоного кольору про заборону дії таких дозволів на території деяких держав - членів ЄКМТ;

зелені печатки із силуетом автомобіля з цифрою 4 або вище на дозволах, що мають використовуватись автомобільними транспортними засобами «ЄВРО-4 безпечні» та вищої категорії екологічної безпеки.

У нижньому правому куті дозволу ЄКМТ проставляється підпис першого заступника Міністра інфраструктури України, який скріплюється гербовою печаткою Міністерства інфраструктури України.

4.8. Дозволи ЄКМТ повертаються автомобільним перевізником до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті протягом 10 днів після закінчення строку їх дії.

4.9. У разі втрати або пошкодження дозволу ЄКМТ автомобільний перевізник повинен негайно письмово проінформувати про це Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті із зазначенням всіх обставин втрати або пошкодження дозволу ЄКМТ. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті інформує про це Міністерство інфраструктури України.

V. Облік дозволів ЄКМТ та визначення ефективності їх використання

5.1. Облік та зберігання бланків дозволів ЄКМТ здійснюються Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті. Особи, відповідальні за облік і зберігання бланків дозволів ЄКМТ, призначаються наказом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

5.2. Для визначення ефективності використання автомобільними перевізниками дозволів ЄКМТ при Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті створюється Комісія з питань аналізу ефективності використання дозволів ЄКМТ у складі представників Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, Міністерства інфраструктури України, а також до неї можуть входити представники підприємств, установ, організацій, їх об’єднань, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України та/або здійснюють міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом (за погодженням з їх керівниками).

5.3. Для аналізу ефективності використання дозволів ЄКМТ автомобільні перевізники до 15 числа місяця, наступного за звітним, надають до Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів ЄКМТ копії сторінок бортового журналу, які засвідчуються підписом керівника, скріплюються печаткою автомобільного перевізника та надаються за кожним дозволом ЄКМТ окремо (заповнені сторінки бортового журналу повинні залишатися в бортовому журналі до закінчення строку дії відповідного дозволу ЄКМТ).

5.4. До 15 лютого року, наступного за звітним, Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті передає використані дозволи ЄКМТ до Міністерства інфраструктури України разом з інформацією про:

ефективність використання дозволів ЄКМТ автомобільними перевізниками;

кількість невикористаних, зіпсованих та загублених дозволів ЄКМТ.

Источник

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

DANDG GROUP http://www.dag.net.ua